Năm 2021 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) thực hiện thay đổi thời gian học tập và làm việc của học viên – sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên đồng thời bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự các phòng ban của Nhà trường như sau:

 Thay đổi thời gian học tập của học viên, sinh viên:

Buổi

Thời gian

Giải lao

Buổi sáng

7g45 – 11g30

10g00-10g10

Buổi chiều

12g15 – 16g00

14g30-14g40

Buổi tối

16g30 – 20g15

18g – 18g10

 Thay đổi thời gian làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên (CB-GV-NV):

Buổi

Thời gian

Buổi sáng

7g30 – 11g30

Buổi chiều

12g15 – 16g15

Buổi tối

16g30 – 20g15

 Cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự các phòng ban của Nhà trường:

Về hành chính:

Giữ nguyên không thay đổi tên các phòng sau:

data

Thành lập mới các phòng:

data

Về khối đào tạo

Giữ nguyên các khoa:

data

Thành lập mới:

data

Văn Thị