Cơ cấu tổ chức

DLA
data
TS. LÊ ĐÌNH VIÊN
Chủ tịch
data
TS. LÊ THỊ KIM YẾN
Phó chủ tịch
data
PGS.TS. LÊ ĐÌNH TUẤN
Phó chủ tịch
data
TS. TRƯƠNG ANH TUẤN
Phó chủ tịch
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
PGS.TSKH. LÊ ĐÌNH TUẤN
Hiệu trưởng
data
TS. LÊ THỊ KIM YẾN
Phó Hiệu trưởng
data
PGS.TS. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG PHI
Phó Hiệu trưởng
data
ThS. HUỲNH VĂN XÊ
Phó Hiệu trưởng
data
TS. ĐOÀN THỊ HỒNG
Phó Hiệu trưởng