Báo cáo tình hình việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo

DLA
NĂM HỌC 2022 - 2023
1 Đề án tuyển sinh năm 2022
2 Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022
3 Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022
3 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 1 năm 2022
3 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 2 năm 2022
3 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 3 năm 2022
NĂM HỌC 2021 - 2022
1 Đề án tuyển sinh năm 2021
2 Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
3 Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
2 Đề án liên kết đào tạo với ngoài
NĂM HỌC 2020 - 2021
1 Đề án tuyển sinh năm 2020
2 Quyết định ban hành quy định đào tạo trình độ Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
NĂM HỌC 2019 - 2020
1 Đề án tuyển sinh năm 2019
2 Thông báo điều kiện Ngoại ngữ và tin học để xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học
3 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020
4 Quy định chính sách miễn, giảm học phí và học bổng của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
5 Quyết định về việc ban hành Chính sách chất lượng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An giai đoạn năm 2020 - 2025
6 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học
7 Thông báo công khai về mẫu phôi văn bằng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
NĂM HỌC 2018 - 2019
1 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
2 Đề án tuyển sinh năm 2018
NĂM HỌC 2017 - 2018
1 Đề án tuyển sinh năm 2017
2 Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học văn bằng 2
3 Báo cáo chi tiết việc làm sinh viên sau tốt nghiệp
4 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018
5 Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học chính quy và vừa làm vừa học (VLVH) theo hệ thống tín chỉ
NĂM HỌC 2016 - 2017
1 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017
2 Đề án tuyển sinh năm 2016-2017