Tin giáo dục

Báo cáo tình hình việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo

NĂM HỌC 2020 - 2021
1 Ban hành chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học
2 Đề án mở ngành Marketing
3 Đề án mở ngành Quản trị Công nghệ truyền thông
NĂM HỌC 2019 - 2020
1 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học
2 Thông báo điều kiện Ngoại ngữ và tin học để xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học
3 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020
NĂM HỌC 2018 - 2019
1 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
2 Đề án mở ngành Truyền thông đa phương tiện
3 Danh sách giảng viên của cơ sở đào tạo
3 Đề án tuyển sinh năm 2019
NĂM HỌC 2017 - 2018
1 Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học chính quy và vừa làm vừa học (VLVH) theo hệ thống tín chỉ
2 Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học văn bằng 2
3 Báo cáo chi tiết việc làm sinh viên sau tốt nghiệp
4 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018
NĂM HỌC 2016 - 2017
1 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017
2 Đề án mở ngành Luật Kinh tế
3 Đề án mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tri hành đạt nhân