HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH

Bước 1: Học viên, sinh viên truy cập biểu mẫu

Bước 2: Tải biểu mẫu và điền đầy đủ thông tin

Bước 3: Nộp hồ sơ và các chứng từ liên quan đính kèm tại Phòng Quan hệ quốc tế - Quan hệ doanh nghiệp và Công tác sinh viên

Liên hệ:

Phòng Quan hệ quốc tế - Quan hệ doanh nghiệp và Công tác sinh viên

Điện thoại: 0272.3512826 (103)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIỂU MẪU HỌC VIÊN, SINH VIÊN

A. Biểu mẫu sinh viên

Xác nhận vay vốn Truy cập biểu mẫu

Xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự/xác nhận sinh viên Truy cập biểu mẫu

Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên Truy cập biểu mẫu

Xác nhận là sinh viên của Khoa Truy cập biểu mẫu

Đề nghị cấp bảng điểm Truy cập biểu mẫu

Đăng ký trả nợ học phần Truy cập biểu mẫu

Đăng ký học cải thiện điểm Truy cập biểu mẫu

Đơn xin chuyển điểm Truy cập biểu mẫu

Bổ sung điểm Truy cập biểu mẫu

Đăng ký thực tập Truy cập biểu mẫu

Đơn xin cấp học bổng Truy cập biểu mẫu

Đơn xin hưởng chế độ miễn giảm học phí Truy cập biểu mẫu

Đăng ký xét tốt nghiệp Truy cập biểu mẫu

Đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học Truy cập biểu mẫu

Đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Truy cập biểu mẫu

Đề nghị cấp bảng sao văn bằng Truy cập biểu mẫu

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp Truy cập biểu mẫu

B. Biểu mẫu học viên

Xác nhận học viên cao học Truy cập biểu mẫu

Xác nhận thời gian học tập trung Truy cập biểu mẫu

Đơn đề nghị cấp lại thẻ học viên Truy cập biểu mẫu

Đề nghị cấp bảng điểm Truy cập biểu mẫu

Chuyển điểm học phần Truy cập biểu mẫu

Đăng ký trả nợ học phần Truy cập biểu mẫu

Đăng ký học cải thiện điểm Truy cập biểu mẫu

Đăng ký xét tốt nghiệp Truy cập biểu mẫu

Đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học Truy cập biểu mẫu

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Truy cập biểu mẫu

Đơn xin cấp bảng sao văn bằng Truy cập biểu mẫu

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp Truy cập biểu mẫu

Đăng ký Truy cập biểu mẫu

Giữa kỳ Truy cập biểu mẫu

Tổng kết Truy cập biểu mẫu