Sáng ngày 25-10-2020, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương luận văn cho 20 học viên Cao học 19CHXD3 khóa 10 và 19CHXD5 khóa 11. Buổi bảo vệ đề cương dưới sự chủ trì của hội đồng chuyên môn gồm: TS. Lê Đình Kỳ - Chủ tịch hội đồng; TS. Trần Tuấn Kiệt - Ủy viên hội đồng và TS. Nguyễn Ngọc Phúc – Thư ký hội đồng.

data

Trong buổi bảo vệ đề cương, các học viên trình bày những nội dung dự kiến nghiên cứu trong luận văn của mình: tên đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tính mới của đề tài, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc các chương, tài liệu tham khảo trong quá trình làm luận văn... Từ đó, hội đồng sẽ có những định hướng và nhận xét cho học viên chỉnh sửa, bổ sung đề cương cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo và thực tiễn công tác của học viên.

Kết quả: 20 học viên có đề cương bảo vệ được hội đồng khoa học thống nhất thông qua theo tinh thần đã góp ý chỉnh sửa.

Ban Thông tin