Căn cứ công văn số 1293/UBND-VHXH ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập, cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo: tại đây