Thông báo không học tập trung và thực hiện phương thức học trực tuyến đối với học viên, sinh viên nhà trường để phòng chống dịch bệnh virus Covid-19 (nCoV) từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

DLA

Căn cứ công văn số 1293/UBND-VHXH ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập, cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo: tại đây