Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp và người dân đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Xem chi tiết thông báo: xem tải đây