Căn cứ tình hình thực tiễn của diễn biến dịch COVID-19 tại tỉnh Long An; thực hiện công văn số 992/UBND-VHXH ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Long An về ciệc đồng ý cho HS cấp THPT, SV và HV đi học lại từ ngày 02/03/2020 sau thời gian tạm nghỉ để phóng chông Civid-19

Nội dung thông báo xem: tại đây