BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
Số: 130/DLA-BCĐ
V/v không tham gia tụ tập, biểu tình trái phép
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

 

Kính gửi: Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm

Trong tuần qua và hiện nay trên mạng xã hội tại một số địa phương như: Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang,...xảy ra tình trạng một số phần tử kích động một bộ phận nhân dân quá khích, biểu tình trước việc Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trong đó có quy định về việc cho thuê đất 99 năm nên đã tụ tập đông người, gây mất ANTT, ách tắt giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân và SV-HV;

Căn cứ điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ khoản 4, điều 6, Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ GDĐT (quy định sinh viên không được tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội) và các mục 22, 23, 24 của Phụ lục Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên ban hành kèm theo Thông tư 10/2016 (trong đó quy định sinh viên vi phạm các quy định trên sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học tùy theo mức độ vi phạm. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật);

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐU.DLA ngày 09/2/2018 của Đảng ủy và Kế hoạch số 22/KH-DLA ngày 03/3/2018 tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CB-GV-NV và SV-HV trường nghiêm túc thực hiện như sau:

1/Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của CB- GV- NV và SV-HV góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp Việt Nam; không có những hành vi manh động, tụ tập, lôi kéo, tham gia biểu tình trái phép, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết, làm mất an ninh, trật tự trong nhà trường và ngoài xã hội, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của SV-HV;

2/Làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, quan điểm của CB- GV- NV nhất là SV trong trường;
Đề nghị Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ trường phối hợp với Phòng PA83 Công an tỉnh và công an Phường Khánh Hậu nắm tình hình ANTT có liên quan đến trường; chỉ đạo Đội Bảo vệ chuyên trách phối hợp với Ban Quản lý KTX làm tốt công tác nắm tình hình và kịp thời tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng khi có tình huống xảy ra.

Đề nghị Ban Thông tin và Bộ phận quản lý Intranet khẩn trương đăng tải nội dung công văn này lên Website và hệ thống Intranet trường để lãnh đạo các đơn vị, CB-GV-NV và SV-HV biết thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký, đóng dấu)


GS-TS. Lê Đình Viên