Thông báo nghỉ học do bão Tembin

DLA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
PHÒNG QLĐT - TS
Số: 41/TB-QLĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 25 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học do bão Tembin

Kính gửi: Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm

Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo – TS thông báo đến quý Phòng, Khoa, Ban,

Trung Tâm thời gian nghỉ học do bão Tembin như sau:

Thời gian: từ 12 giờ, thứ hai (25/12/2017) đến hết thứ ba (26/12/2017)

Ngày 27.12.2017: Sinh viên và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Đề nghị Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thông báo đến sinh viên và học viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.

Trân trọng!

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
ThS. Nguyễn Minh Khoa