Thông báo về việc đảm bảo ANTT, ATGT trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT (tháng 9/2017)

DLA
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
BCĐ PCTP, TNXH&PTTDBVANTQ
Số: 35/TB-BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 25 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo ANTT, ATGT trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT (Tháng 9/2017)

Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, ATGT trong thời gian lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018; Kế hoạch số 110/KH-BGDĐT ngày 21/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2017, Phó Hiệu trưởng Thường trực kiểm Trưởng BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thư ký các khoa, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và HSSV nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1/ Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT cho CB-GV-NV và HSSV đơn vị mình nắm rõ thực hiện, đặc biệt là Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nhất là chấp hành các quy định: không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm, tốc độ tối đa khi tham gia giao thông và tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy tắc giao thông;

2/ Triển khai "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9", thực hiện đúng các nội dung đã ký cam kết với nhà trường về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, theo chỉ đạo tại Công văn số 955/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3/ CB-GV-NV và HSSV phải chấp hành nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của người điều khiển phương tiện về bảo đảm ATGT như: khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh và giữ gìn ANTT trên phà, không đùa giỡn, xô đẩy, chen lấn,...

4/ Phải hết sức cảnh giác đối với các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, cướp giật nữ trang, điện thoại, xe máy, các loại tài sản có giá trị,... khi tham gia giao thông; khi đi đến các khu vực đông người, các đoạn đường vắng hoặc đi về khuya đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9;

Đề nghị Ban Thông Tin và Bộ phận quản lý Intranet đăng tải nội dung thông báo này lên Website và hệ thống Intranet trường để CB-GV-NV và HSSV nắm, thực hiện;

Giao thường trực BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ theo dõi việc thực hiện các nội dung theo thông báo này để góp phần cho công tác thi đua, khen thưởng cuối năm của trường đạt kết quả cao;

Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thư ký các khoa, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến, quán triệt đến CB-GV-NV và HSSV thuộc đơn vị mình nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

TRƯỞNG BAN

Đã ký
PGS.TSKH Lê Đình Tuấn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC