Thông báo việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

DLA
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
PHÒNG QLĐT – TS
Số: 27/TB – QLĐT-TS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Long An, ngày 19 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

Kính gửi: Quý Khoa, Ban, Trung tâm

Phòng QLĐT – TS thông báo đến Quý Khoa, Ban, Trung Tâm kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 của sinh viên và học viên như sau:

Thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9:

Từ thứ bảy, ngày 02 tháng 9 năm 2017 đến hết thứ hai, ngày 04 tháng 9 năm 2017.

Thứ ba, ngày 05 tháng 9 năm 2017 sinh viên và học viên học bình thường theo thời khóa biểu.

Đề nghị Quý Khoa, Ban, Trung tâm thông báo kịp thời đến sinh viên, học viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.

Trân trọng!

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Khoa