Tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần thứ II, năm 2017

DLA

Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn các trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, CĐSP Long An, nghiên cứu kế hoạch và thể lệ cuộc thi của Trung ương Đoàn (có đính kèm và được đăng tải trên website tinhdoan.longan.gov.vn) và triển khai một số nội dung cụ thể sau:

Xem chi tiết công văn số 1846 - CV/TĐTN-TTNTH ngày 13 tháng 02 năm 2017