Phòng Quản lý đào tạo - CTHSSV thông báo thời khóa biểu bồi dưỡng các môn năng khiếu hệ đại học - cao đẳng đợt 1 năm học 2016 - 2017