BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 28/ĐA - DLA                                                          Long An, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC TUYỂN SINH RIÊNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

(DỰ KIẾN)

 

Phần thứ nhất

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

- Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Căn cứ Công văn số 2955/KTKĐCLGD ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc tuyển sinh riêng vào đại học và cao đẳng hệ chính quy;

- Căn cứ Dự thảo Quy định về tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT,

Nay Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An xây dựng đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy với các nội dung sau:

Phần thứ hai

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh:

1. Mục đích:

- Thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh theo Quy định tại Điều 34 Luật Giáo dục đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện Quy định về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh phù hợp với các ngành nghề, trình độ đào tạo và điều kiện thực tiễn, cũng như mục tiêu đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ địa phương, khu vực và cả nước.

2. Nguyên tắc:

- Đảm bảo thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành và các văn bản khác có liên quan đến công tác tuyển sinh.

- Chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng quản lý nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.

- Thực hiện chính sách đặc thù trong tuyển sinh đối với khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

- Từ năm 2014, nhà trường chọn phương thức tổ chức tuyển sinh 3 chung và tuyển sinh riêng theo lộ trình tuyển sinh giai đoạn 2014-2016. Năm 2014, trường tuyển sinh riêng một số ngành (theo mục 2.b), năm 2015-2016 sẽ tổ chức tuyển sinh thêm các ngành còn lại và chính thức tổ chức tuyển sinh riêng toàn diện từ năm 2017 theo quy định.

II. Phương án tuyển sinh:

            1. Phương thức tuyển sinh:

            - Năm 2014, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đăng ký thực hiện tuyển sinh ba chung (bao gồm thi tuyển và xét tuyển các nguyện vọng theo quy định của Bộ GD&ĐT) và xét tuyển riêng.

            - Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành xét tuyển riêng của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vẫn được đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kỳ thi tuyển sinh chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

            a) Hình thức tuyển sinh 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:       

Tổ chức tuyển sinh 3 chung được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

            b) Hình thức xét tuyển riêng:

  + Tiêu chí xét tuyển riêng: Trường xét tuyển dựa trên các tiêu chí sau

Tiêu chí 1: Điểm trung bình chung các môn thuộc khối xét tuyển trong 5 học kỳ THPT ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12.

Tiêu chí 2: Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT.

Tiêu chí 3: Điểm ưu tiên được tính theo quy định hiện hành trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 ....................................

Xem tiếp  ĐỀ ÁN TỔ CHỨC TUYỂN SINH RIÊNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG tại đây >> (Đầy đủ)

 

 
Các tin khác