Đoàn Trường DLA tổ chức Lễ ra mắt và sinh hoạt CLB Lý luận trẻ năm 2022

DLA

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đoàn viên, sinh viên và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022, ngày 30-8-2022 BTV Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức Lễ ra mắt và sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ năm 2022 cho hơn 30 các bạn đoàn viên, sinh viên là thành viên CLB Lý luận trẻ Nhà trường.

Báo cáo viên Trương Phú Quí tại Lễ ra mắt và sinh hoạt CLB Lý luận trẻ năm 2022
Báo cáo viên Trương Phú Quí tại Lễ ra mắt và sinh hoạt CLB Lý luận trẻ năm 2022
data

Nội dung sinh hoạt chủ yếu của Câu lạc bộ tập trung nghiên cứu các vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; các thành viên CLB được hiểu rõ hơn các vấn đề của thanh niên, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, qua đó thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố niềm tin của đoàn viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

data

Đoàn trường