Vừa qua, chiều ngày 27-10-2020, đông đảo đại biểu là các trí thức trẻ, giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên góp ý dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu – Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An cùng các giáo viên, sinh viên, học sinh tiêu biểu đại diện tỉnh Đoàn Long An tham dự hội nghị.

Các nội dung góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tập trung vào một số vấn đề lớn và quan trọng như: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng (... Nêu rõ định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đối khí hậu...). Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, và Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 (... Các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm nguồn nước, không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu; Những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước...; các vấn đề về xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công...).

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện tỉnh Đoàn Long An cùng các đại biểu tham dự đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu đã nêu ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chia sẻ tại hội nghị, đại diện tỉnh Đoàn Long An cùng các đại biểu tham dự đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu đã nêu ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, nhiều điểm mới trong dự thảo các văn kiện đã được các đại biểu tham luận đóng góp ý kiến. Trong đó, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, những vấn đề về phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng những hệ giá trị chuẩn mực của người Việt Nam là những điểm mới trong dự thảo các văn kiện được thế hệ trẻ quan tâm. Đồng thời thông qua việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện vai trò hết sức quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng dự thảo Văn kiện mà qua đó, thực hiện phương châm hướng đến “Ý Đảng - Lòng dân là một”.

Ban Thông tin