Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 -2020, sáng ngày 10/6/2020, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức Hội nghị tập huấn một số chuyên đề cho đoàn viên, sinh viên của trường.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Trong đợt tập huấn này, Ban Chấp hành Đoàn trường DLA đã phân công báo cáo viên là lãnh đạo Đoàn trường, và được sự hỗ trợ của lãnh đạo Đảng ủy nhà trường để triển khai đến đoàn viên, sinh viên bốn chuyên đề chính: (1) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; hai chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể: (2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với tư tưởng đạo đức suốt đời; (3) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và (4) chuyên đề Góp ý Dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời triển khai chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm 2020, và Đối thoại giữa đoàn viên, sinh viên với lãnh đạo Đảng bộ Trường.

Đ/c Trương Phú Quý, Phó Bí thư Đoàn trường báo cáo tại Hội nghị
Đ/c Trương Phú Quý, Phó Bí thư Đoàn trường báo cáo tại Hội nghị

Các chuyên đề được báo cáo viên thể hiện bằng những câu chuyện cụ thể, gần gũi để sinh viên dễ tiếp cận, tuy nhiên những nội dung vẫn đảm bảo gắn với quan điểm, chủ trương đường lối, đồng thời bám sát định hướng từng chuyên đề. Buổi tập huấn giúp cán bộ, đoàn viên, sinh viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, của Đoàn, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, tích cực đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bên cạnh đó, thông qua những câu chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để quán triệt đến sinh viên tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững lập trường, kiên định với đường lối của Đảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Thị Bảo Châu, Bí thư Đoàn trường, báo cáo viên tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Thị Bảo Châu, Bí thư Đoàn trường, báo cáo viên tại Hội nghị

Thông qua báo cáo của đ/c Nguyễn Thị Bảo Châu, Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; qua đó, giáo dục, củng cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên đối với Đảng, với mục tiêu, lý tưởng, với sự nghiệp đổi mới đất nước. Cũng trong dịp này, sinh viên DLA đã có cơ hội góp ý cho Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ trường (sẽ diễn ra vào ngày15/6/2020).

Sinh viên DLA đang thực hiện phản biện xã hội
Sinh viên DLA đang thực hiện phản biện xã hội

Tại Hội nghị này, Đoàn trường DLA cũng tiến hành đối thoại giữa đoàn viên, sinh viên với lãnh đạo Đảng bộ nhà trường, thực hiện việc góp ý từ đoàn viên sinh viên, công tác phản biện xã hội được Đoàn trường thực hiện chặt chẽ, có hệ thống, và đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, Đoàn Trường cũng phát động chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2020 để cho đoàn viên, sinh viên các chi đoàn tiến hành thực hiện trước khi kết thúc năm học 2019-2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

data
data
data

 

Ban thông tin