Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019-2020. Căn cứ vào đề nghị của các chi Đoàn về việc cấp lại sổ Đoàn chò các Đoàn viên và kết nạp Đoàn viên cho các Đoàn viên đủ điều kiện theo đúng điều lệ Đoàn.

Xem chi tiết thông báo: tại đây