Căn cứ kế hoạch số 95-KH/TĐTN_CTTN ngày 21/02/2019 của Ban chấp hành Tỉnh Long An về triển khai tháng an toàn thanh niên 2019

Xem chi tiết thông báo: tại đây