Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nội dung kế hoạch: xem tại đây

</p