Thực hiện Công văn số 534-CV/TWĐTN-BTG ngày 12/4/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc triển khai đánh giá trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI.