I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tham mưu với Hiệu Trưởng về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện HSSV. - Quản lý công tác HSSV - Tham mưu giúp Hiệu Trưởng về chủ trương, biện pháp, kế hoạch Thanh tra việc giảng dạy và học tập của giảng viên và HSSV. - Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của CBCNV, HSSV về các vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo, quản lý HSSV, nghiên cứu kế hoạch trình Hiệu Trưởng phê duyệt và tổ chức Thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu Trưởng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng phân công. - Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính cấp các loại giấy có liên quan đến HSSV như: xác nhận miễn nghĩa vụ quân sự, vay vốn tín dụng sinh viên, cấp và quản lý thẻ HSSV. - Theo dõi đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học; đề nghị thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm Quy chế, Nội quy. - Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV “ vào đầu mỗi niên khóa và cuối khóa học. - Chuẩn bị các nội dung để Hiệu Trưởng gặp gỡ sinh viên đầu năm học. - Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; kết hợp với Đoàn Thanh niên Trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi. - Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu. - Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV. - Phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước quy định đối với sinh viên; kết hợp với bộ phận y tế khám sức khỏe cho HSSV khi nhập học; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để học tập. - Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hang năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. - Tổng hợp báo cáo kết quả Thanh tra và kiến nghị với Hiệu trưởng xử lý các trường hợp cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên vi phạm nội quy, quy chế. - Ngoài những nhiệm vụ trên, Phòng TT – CTHSSV thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

II. QUYỀN HẠN

- Được quyền cử người tham gia vào Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV. - Được lập biên bản khi tiến hành hoạt động Thanh tra đối với HSSV vi phạm nội quy, quy chế thi. - Báo cáo với Hiệu trưởng các trường hợp CB, GV, NV, giám thị vi phạm quy chế các kỳ thi. - Khi cần thiết, phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Đào tạo kiến nghị Hiệu trưởng đình chỉ giảng dạy đối với các giảng viên không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và tác phong sư phạm.

III. LỀ LỐI LÀM VIỆC.

- Trưởng Phòng TT – CTHSSV xây dựng kế hoạch hoạt động năm, học kỳ, từng tháng trình Hiệu trưởng phê duyệt; phân công các thành viên trong Phòng thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ngoài quyền hạn phải báo cáo xin ý kiến Hiệu trưởng. - Cán bộ Phòng TT – CTHSSV phải chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của Trưởng Phòng và nội quy của Trường. - Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả công việc với Hiệu trưởng.

IV. TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH.

1. Trưởng phòng.

a) Trách nhiệm.

- Tổ chức, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Phòng. - Xây dựng chương trình, kế hoạch Thanh tra, Quản lý HSSV trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện. - Tham mưu cho Ban giám hiệu về nội dung, chương trình, kế hoạch Thanh tra và Quản lý HSSV hàng năm. - Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra và Quản lý HSSV kịp thời cho Hiệu trưởng.

b) Quyền hạn.

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, trách nhiệm. - Ký các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng. - Xây dựng chương trình Thanh tra – Quản lý HSSV hàng năm trình Hiệu trưởng. - Phân công, bố trí càn bộ thực hiện nhiệm vụ công tác theo kế hoạch của Phòng và theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

c) Tiêu chuẩn.

- Chuyên môn: Trình độ Thạc sỹ trở lên, đã kinh qua công tác giảng dạy hoặc làm công tác quản lý giáo dục. - Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức điều hành công việc chuyên môn của Phòng . - Có khả năng tổng hợp, phân tích đánh giá, kết luận các nội dung Thanh tra và Quản lý HSSV. - Có uy tín trong tập thể.

2. Phó trưởng phòng.

a) Trách nhiệm.

- Trực tiếp phụ trách ban Thanh tra, đội Cờ đỏ. - Giúp Trưởng Phòng quản lý điều hành các nội dung sau: + Viết báo cáo sơ kết, tổng kết công tác được phân công phụ trách. + Theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ Thanh tra và chịu trách nhiệm về các hoạt động được phân công.

b) Quyền hạn.

- Thay mặt Trưởng Phòng để giải quyết công việc của Phòng khi Trưởng Phòng đi vắng hoặc được ủy quyền. - Phân công cán bộ, nhân viên dưới quyền thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng của Phòng. - Để xuất khả năng hoặc biện pháp để giải quyết và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công

c) Tiêu chuẩn chức danh.

- Chuyên môn Đại học trở lên - Đã kinh qua công tác giảng dạy hoặc quản lý. - Có khả năng điều hành, tổ chức , quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng ban Thanh tra.

- Trực tiếp phụ trách ban Thanh tra - Điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình dạy và học, duy trì giờ giấc học tập. - Kết hợp với Ban chấp hành Đoàn, Ban cán sự lớp, đội Cờ đỏ duy trì giờ giấc, kỷ cương nội quy dạy và học. - Giám sát việc giảng dạy của Giảng viên, các đợt thi, lập biên bản những hành vi vi phạm quy chế thi của giám thị và HSSV. - Giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế của CBCNV và HSSV - Phân công và chỉ đạo các Thanh tra viên thực hiện chức năng được phân công. - Tổng hợp, báo cáo cho Trưởng Phòng những vấn đề được phân công trong phạm vi quyền hạn.

4. Trưởng ban Quản lý học sinh sinh viên

- Trực tiếp phụ trách ban Quản lý HSSV - Quản lý HSSV nội trú – ngoại trú. - Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV. - Kết hợp với tổ Y tế tổ chức khám sức khỏe cho HSSV khi nhập học. - Tổ chức, quản lý và theo dõi chế độ vay vốn tín dụng củ HSSV theo quy định. - Tư vấn cho HSSV khi nhập học có nhu cầu về nhà trọ, giải quyết kịp thời những sự cố nơi HSSV ở trọ. - Xác nhận HSSV miễn nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách khác có liên quan đến HSSV. - Làm thẻ HSSV theo quy định. - Phân công và theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên dưới quyền. - Báo cáo công việc cho Trưởng Phòng theo quy định.

5. Các cán bộ chuyên môn.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Trưởng các ban phân công. - Chấp hành đầy đủ những quy định của nhà Trường. - Các cán bộ của Phòng phải có trình độ Đại học trở lên.