Sáng ngày 6-6-2014, tại Hội trường Lầu 1 Nhà hàng Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp 2013 đến toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường. Ông Ngô Văn Phê-Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An là báo cáo viên tại buổi triển khai Hiến pháp.

      Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28-11-2013 tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Đây là bản Hiến phápcủa thời kỳ đổi mới toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của nước ta trong thời kỳ mới, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. Hiến pháp mới với có 11 Chương, 120 Điều,giảm 1 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo cơ sở chính trị-pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới.

trien-khai-hien-phap-2013-cho-cb-gv-nv

Báo cáo viên Ngô Văn Phê triển khai Hiến pháp mới

      Tại Hội nghị, báo cáo viên Ngô Văn Phê trình bày, làm rõ tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, ý chí, nguyện vọng của nhân dân được thể hiện trong Hiến pháp mới; đồng thời giới thiệu những điểm mới, nổi bật của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 về cơ cấu và hình thức thể hiện; về chế độ chính trị; chính sách kinh tế - xã hội; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về bộ máy nhà nước; về hiệu lực của Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

      Hiến pháp mới năm 2013 đã kế thừa nền tảng cơ bản, những giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992; thể hiện rõ và đầy đủ về bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.

trien-khai-hien-phap-2013-cho-cb-gv-nv (1)

Đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tiếp thu nội dung Hiến pháp mới

      Tiếp thu nội dung Hiến pháp năm 2013 giúp toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường hiểu rõ hơn và thực hiện: “Sống và làm việc theo pháp luật, tuân thủ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

 

Hoàng Hiệp (Thực hiện)

 

 
Các tin khác