Phòng chống dịch covid 19 với thông điệp V2K

DLA

Thực hiện công văn số 2192/SGDĐT-GDTrH ngày 19/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Phòng Quan hệ Quốc tế – Quan hệ doanh nghiệp- Công tác sinh viên thông báo đến CB-GV-NV, học viên sinh viên như sau:

- Thực hiện thông điệp V2K (Vắc xin – Khẩu trang – Khử khuẩn) thay thông điệp 5K theo các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và trình Chính phủ.

- Hiểu biết về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng phòng ngừa nhiễm bệnh, nhất là các biến chủng mới với thông điệp: “Tiêm vắc-xin phòng Covid19 là tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19”; “Tiêm vắc-xin vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân đối với chính mình, gia đình và cộng đồng”; “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”

- Kịp thời phản bác những thông tin xấu độc, đặc biệt là các luận điểm, thông tin không đúng liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19.

data

Ban truyền thông