Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu bằng chất lượng đào tạo, học đi đôi với hành, gắn đào tạo với thực tế và nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội. Bên cạnh việc từng bước đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại; tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi; xây dựng môi trường học tập thân thiện với mong muốn giúp người học phát triển toàn diện, Trường DLA còn đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Đoàn khảo sát cùng lãnh đạo Trường DLA
Đoàn khảo sát cùng lãnh đạo Trường DLA

Là một trong những trường đại học tiên phong kiểm định giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng được ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, qua đợt khảo sát phục vụ đánh giá ngoài từ 11-10-2019 đến ngày 16-10-2019 và thông qua hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, Trường DLA vinh dự được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT. Kết quả đáng khích lệ này đã giúp Trường DLA đánh giá toàn bộ các hoạt động, xác định được điểm mạnh để tiếp tục phát huy, điểm tồn tại để xây dựng kế hoạch khắc phục hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo đúng tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi mà nhà trường theo đuổi. Bên cạnh đó, hoạt động đánh giá ngoài được thực hiện thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, có chứng nhận đào tạo kiểm định viên và/hoặc thẻ kiểm định viên. Do đó, chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục của Trường DLA mang tính khách quan, uy tín hơn.

Đoàn khảo sát phỏng vấn sinh viên DLA
Đoàn khảo sát phỏng vấn sinh viên DLA

Việc được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chắn chắn sẽ là nguồn động lực để thầy và trò Trường DLA cố gắng phấn đấu hơn nữa cũng như hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm học nhằm hướng đến những thành công mới trong tương lai.

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nhằm mục đích gì?

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một quá trình xem xét chất lượng giáo dục từ bên ngoài, để khảo sát, đánh giá, từ đó giúp các cơ sở giáo dục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm với 4 bước: Từ đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá; Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, qua đó từng bước đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đề ra, đảm các mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Mục đích chính của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Chính các tiêu chí trong kiểm định chất lượng đã tạo áp lực để các cơ sở giáo dục chú trọng, đổi mới, tìm giải pháp nâng cao chất lượng. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục còn nhằm thực hiện trách nhiệm giải trình các bên liên quan (người học, giảng viên, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, các đối tác, gia đình người học, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tổ chức và cá nhân có liên quan khác) về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Ban Thông tin