Thực hiện Thông báo số 248/TB-DLA ngày 18/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An về việc đeo thẻ sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2018, trong đó giao Phòng Thanh tra Pháp chế theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung của Thông báo số 248. Qua gần 02 tuần triển khai thực hiện, mặc dù công tác tuyên truyền, quán triệt để sinh viên nắm đã được các đơn vị trực thuộc, thư ký khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện tốt tuy nhiên việc chấp hành của sinh viên chưa tốt. Do đó để thực hiện tốt việc đeo thẻ của sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc, thư ký khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên nghiêm túc chấp hành việc đeo thẻ sinh viên, đặc biệt lưu ý:

1/Đội bảo vệ chuyên trách: chịu trách nhiệm theo dồi, kiểm tra việc đeo thẻ của sinh viên. Nếu sinh viên không có đeo thẻ sinh viên trước ngực thì không cho vào/ra cổng trường;

2/Thư ký khoa, giáo viên chủ nhiệm các lóp thông tin cho giảng viên đang dạy lớp mình: nếu phát hiện trường hợp sinh viên nào không đeo thẻ sinh viên của lớp mình thì giảng viên không cho vào lớp học;

3/Các đơn vị thuộc trường: nếu phát hiện trường họp sinh viên không đeo thẻ sinh viên đến liên hệ làm việc thì không tiếp, không giải quyết mọi vụ việc với sinh viên đó;

4/Giao Phòng Thanh tra Pháp chế: tiếp tục theo dõi việc thực hiện đeo thẻ của sinh viên và kịp thời báo cáo Hiệu trưởng theo quy định.

Hiệu trưởng

Đã ký

Lê Đình Tuấn