Điều 1: Cho phép Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học, mã số 7810103

Điều 2: Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng đối với ngành học nói trên được thực hiện theo quy định hiện hành