Đào tạo cử nhân Truyền thông đa phương tiện có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống lành mạnh; có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, văn hóa; có trình độ lý thuyết và kỹ năng tác nghiệp về Truyền thông (có khả năng làm phóng viên, cộng tác viên, ...)