Tin giáo dục

Đề án mở ngành Truyền thông đa phương tiện

Đào tạo cử nhân Truyền thông đa phương tiện có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống lành mạnh; có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, văn hóa; có trình độ lý thuyết và kỹ năng tác nghiệp về Truyền thông (có khả năng làm phóng viên, cộng tác viên, ...)

Tri hành đạt nhân