Tin giáo dục

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Thực hiện công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 28/02/2019 của Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019

Nay Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An gửi báo cáo đã chỉnh sửa hoàn thiện theo yêu cầu như sau:

Tri hành đạt nhân