Tin giáo dục

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Thực hiện công văn số 1760/BGDĐT-GDĐH ngày 21/05/2020 của Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đằng ngành Giáo dục Mần non và trình độ đại học năm 2020

Nay Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An gửi báo cáo đã chỉnh sửa hoàn thiện theo yêu cầu như sau:

Tri hành đạt nhân