Thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022. Trong tuần sinh hoạt đầu khóa bằng hình thức trực tuyến online sáng ngày 17/9/2021, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức triển khai hai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bốn bài lý luận chính trị cho các đoàn viên và các bạn tân sinh viên của Trường.

Mở đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu, Bí thư Đoàn Trường giới thiệu tân sinh viên về Ban chấp hành Đoàn Trường Kinh tế Công nghiệp Long An, và tổng kết việc thực hiện các công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường trong năm học 2020-2021.

 

Bí thư Đoàn Trường – đ/c Nguyễn Thị Bảo Châu tổng kết việc thực hiện các công tác đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2020-2021.
Bí thư Đoàn Trường – đ/c Nguyễn Thị Bảo Châu tổng kết việc thực hiện các công tác đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2020-2021.

 

Tiếp theo đó, đồng chí Trương Phú Quí - Phó Bí thư Đoàn trường triển khai đến đoàn viên, sinh viên Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thông qua những câu chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để quán triệt đến sinh viên tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững lập trường, kiên định với đường lối của Đảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

 

Phó Bí thư Đoàn Trường – đ/c Trương Phú Quí báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.
Phó Bí thư Đoàn Trường – đ/c Trương Phú Quí báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.

 

Học tập lý luận chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của bản thân mỗi đoàn viên, sinh viên. Mỗi đoàn viên, sinh viên phải coi việc học tập lý luận chính trị không chỉ là nghĩa vụ và quyền lợi của mình mà còn là một phương pháp quan trọng nhằm bổ sung, hiểu biết thêm về những kiến thức lý luận chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác, đáp ứng với sự vận động, phát triển của cách mạng trong giai đoạn mới. Do đó, đồng chí Nguyễn Hữu Đang, UV.BTV Đoàn trường triển khai đến đoàn viên, sinh viên Bốn bài lý luận chính trị gồm: (1) Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; (2) Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo; (3) Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và (4) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đang - UV.BTV Đoàn trường triển khai đến đoàn viên, sinh viên Bốn bài lý luận chính trị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Đang - UV.BTV Đoàn trường triển khai đến đoàn viên, sinh viên Bốn bài lý luận chính trị.

Các chuyên đề được báo cáo viên thể hiện bằng những câu chuyện cụ thể, gần gũi để sinh viên dễ tiếp cận, tuy nhiên những nội dung vẫn đảm bảo gắn với quan điểm, chủ trương đường lối, đồng thời bám sát định hướng từng chuyên đề. Buổi tập huấn giúp đoàn viên, sinh viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, của Đoàn, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Phó Bí thư Đoàn Trường – đ/c Nguyễn Thị Như Ý phổ biến về quy định tham gia hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên trường DLA.
Phó Bí thư Đoàn Trường – đ/c Nguyễn Thị Như Ý phổ biến về quy định tham gia hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên trường DLA.

 

Kết thúc chương trình là đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Phó Bí thư Đoàn trường phổ biến về quy định tham gia hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên trường DLA. Đây là nội dung rất quan trọng và cũng là một trong các điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp của Trường.

Đoàn Trường