Thông báo về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong mùa khô nắng nóng đầu năm năm 2021

DLA

Trước tình hình cháy nổ xảy ra trong những tháng nắng, nóng đầu mùa khô 2021, đặt biệt là những ngày gần đây. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng của CB-GV-NV và SV-HV, tài sản của trường đặt biệt trong những tháng mùa khô, nắng nóng nhiệt độ cao, nguồn nước khan hiếm. Hiệu trưởng đề nghị CB-GV-NV và sV-HV cần đề cao cảnh giác và chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ như sau:

Xem chi tiết thông báo: tại đây