Thực hiện chị thị 06/CT-TT ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh Long An về việc thwucj hiện các giải pháp phòng chống dịch do virus Covid-19 gây ra; công văn số 798/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo v/v triển khai công tác Đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19, nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập, cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo: tại đây