Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường, giúp cho sinh viên chuẩn bị ra trường tham quan, tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh tại Doanh nghiệp tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp

Xem chi tiết thông báo: tại đây