Phòng Quản lý Đào tạo – TS thông báo đến quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm, Viện lịch nghỉ Tết dương lịch của sinh viên, học viên như sau:
Thời gian nghỉ Tết dương lịch: Ngày thứ tư (01.01.2020)
Ngày 02.01.2020: Sinh viên và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.
Đề nghị Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Viện thông báo đến sinh viên và học
viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.