Căn cứ điều 4, chương II của Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Nội dung thông báo: xem tại đây

Ban thông tin