TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
PHÒNG QLĐT - TS
Số: 10/TB-QLĐT-TS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 02 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học của Sinh viên – Học viên

Kính gửi: Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm

Căn cứ theo thời gian thi THPT Quốc Gia năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An;

Nay, Phòng QLĐT – TS thông báo đến Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm về việc nghỉ học của sinh viên và học viên như sau:

Thời gian nghỉ học: từ ngày 23/6/2018 đến hết ngày 27/6/2018

Thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018 Sinh viên – Học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu (nếu có).

Đề nghị Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thông báo kịp thời đến sinh viên, học viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.

Trân trọng!

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
ThS. Nguyễn Minh Khoa