Thông báo nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4; 1/5

DLA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
PHÒNG QLĐT - TS
Số: 02/TB-QLĐT-TS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4; 1/5

Kính gửi: Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm

Phòng QLĐT – TS thông báo đến Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm kế hoạch nghỉ Lễ của sinh viên và học viên như sau:

Thời gian nghỉ Lễ:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10-3): Thứ tư, ngày 25/4/2018

- Ngày thống nhất đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5: Từ Chủ nhật, ngày 29/4/2018 đến hết thứ ba, ngày 01/5/2018.

Ngày 02/5/2018: Sinh viên và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Đề nghị Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thông báo kịp thời đến sinh viên và học viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
ThS. Nguyễn Minh Khoa