Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 - 2017. Căn cứ vào đề nghị của các chi Đoàn về việc cấp lại sổ Đoàn, thẻ Đoàn cho các Đoàn viên và kết nạp Đoàn viên cho các Đoàn viên đủ điều kiện theo đúng điều lệ Đoàn. Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo đến các chi Đoàn các nội dung sau:

Xem chi tiết Thông báo kết nạp đoàn: Tại đây

Bản tường trình cấp lại Sổ Đoàn: Tại đây

Mẫu đơn cấp lại Sổ Đoàn: Tại đây

Mẫu đơn cấp lại Thẻ Đoàn: Tại đây

Đơn xin vào Đoàn: Tại đây