Đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT (tháng 9/2016)

DLA

THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT (Tháng 9/2016)

Thực hiện Công điện số 1502/CĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3988/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT (tháng 9/2016), Phó Hiệu trưởng Thường trực kiêm Trưởng BĐH PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thư ký các khoa, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và HSSV nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1/ Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT cho CB-GV-NV và HSSV đơn vị mình nắm rõ, thực hiện đặc biệt là Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ 1/8/2016;

2/ Thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm, tốc độ tối đa khi tham gia giao thông và tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy tắc giao thông;

3/ Thực hiện đúng các nội dung đã ký cam kết với nhà trường về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ theo chỉ đạo tại Công văn số 955/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4/ CB-GV-NV và HSSV khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của người điều khiển phương tiện về bảo đảm ATGT;

- Ban Thông tin và Bộ phận quản lý Intranet đăng tải nội dung thông báo này lên Website và hệ thống Intranet trường để CB-GV-NV và HSSV nắm, thực hiện;

Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thư ký các khoa, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến, quán triệt đến CB-GV-NV và HSSV thuộc đơn vị mình nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Giao Thường trực BĐH PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ theo dõi việc thực hiện các nội dung theo thông báo này để góp phần cho công tác thi đua, khen thưởng cuối năm của trường./.

TRƯỞNG BAN
(Đã ký, đóng dấu)


TSKH LÊ ĐÌNH TUẤN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC