TS. LÊ THỊ KIM YẾN (*)

Chi bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An chính thức được thành lập theo Quyết định số 232-QĐ/ĐUKDN ngày16/8/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Long An. Kể từ khi thành lập đến nay, Chi bộ trước đây (nay là Đảng bộ) Nhà trường luôn thể hiện sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, từ đó đã phát huy vai trò, sức mạnh trong công tác phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Nhà trường lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ra sức khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trường, thực sự là hạt nhân nòng cốt trong sự phát triển của Nhà trường.

Từ việc nhận thức về xu thế phát triển của đất nước và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội, kết hợp với việc đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, Đảng bộ cùng với Lãnh đạo Nhà trường đã mạnh dạn tìm ra hướng đi mới, không những giải quyết những vấn đề cấp bách hiện tại mà còn vạch ra những định hướng mới, mở ra những khả năng, triển vọng đưa sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường tiến lên. Với chủ trương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo ở các ngành đã có, đồng thời mở các ngành đào tạo mới ở bậc đại học, phát triển các chuyên ngành đào tạo sau đại học, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, từ đó đã tăng quy mô, số lượng người học, góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Long An và các tỉnh trong khu vực.

Đảng bộ Trường DLA tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017
Đảng bộ Trường DLA tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Nhà trường đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học (Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Xây dựng, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiến trúc, Luật Kinh tế); 03 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (Tài chính-Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp). Ngoài ra, Trường mở rộng hình thức đào tạo thường xuyên, đồng thời liên kết với các trường Đại học trong và ngoài nước đào tạo trình độ đại học, sau đại học ở các ngành mà Trường chưa đào tạo. Hiện có trên 5.000 sinh viên, học viên đang học tại trường ở các hệ đào tạo. Đến nay đã có hơn 8.000 cử nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên tốt nghiệp ra trường, trong đó có trên 70% có việc làm ổn định.

Trên cơ sở xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên là vấn đề có ý nghĩa then chốt, chiến lược đối với sự phát triển của Nhà trường, Đảng uỷ luôn phối hợp với Ban lãnh đạo chỉ đạo việc quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng yêu cầu nâng cao về trình độ, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm giảng dạy, có khả năng tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, thích ứng với cơ chế và yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường ngày càng được nâng cao về chất lượng, tăng cường về số lượng, hợp lý về cơ cấu với trên 300 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 Giáo sư, 03 Phó giáo sư, 67 Tiến sĩ, 112 Thạc sĩ. Nhờ đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề nghiệp mà chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội.

Từ việc xác định quan điểm phải quán triệt và vận dụng chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng phù hợp với tình hình thực tế Nhà trường, Đảng ủy đã xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH.TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của Trường là tập trung xây dựng Nhà trường theo định hướng Trường đại học ứng dụng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực từ đại học đến sau đại học với nhiều hình thức đào tạo đa dạng; Xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo thống nhất, liên thông theo từng ngành, nhóm ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; Tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng Nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT; Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả đào tạo theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học; Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ trong dạy học và quản lý giáo dục. Gắn nghiên cứu khoa học với việc giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ mà thực tiễn đặt ra, trước hết là ở tỉnh Long An; Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đạt chuẩn quốc gia và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, thị trường lao động. Chú trọng hợp tác, liên kết với các các cơ sở đào tạo lớn có uy tín trong nước và nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo; Gắn đào tạo với giải quyết việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của Nhà trường.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện tại, trường đang mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục ở nước ngoài và liên kết đào tạo với nhiều trường Đại học lớn trong nước để tạo thêm nhiều cơ hội học tập cho người học, đồng thời qua đó trao đổi chuyên môn, học thuật, nghiên cứu khoa học giữa các trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ nhận thức lý luận cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã phối hợp với Chính quyền lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trong Trường triển khai kịp thời việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, đồng thời tăng cường lãnh đạo đối với các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và trên thực tế các tổ chức này đã phát huy tốt vai trò, chức năng của mình tạo ra nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc động viên quần chúng thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu của Nhà trường.

Đảng ủy luôn coi công tác củng cố, kiện toàn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để đảm bảo tốt vai trò lãnh đạo của mình trong mọi hoạt động của Nhà trường là vấn đề xuyên suốt và có vị trí trọng yếu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, an ninh trường học, giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh cho sinh viên, tạo nguồn phát triển Đảng được coi là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách của Đảng bộ. Hàng năm, Đảng ủy cử các đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên thanh niên ưu tú dự các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Số lượng đảng viên mới bổ sung cho Đảng bộ thời gian gần đây tăng lên rõ rệt. Từ những ngày đầu mới thành lập, Chi bộ nhà trường chỉ có 04 đảng viên, đến nay, Đảng bộ đã có 04 chi bộ (trong đó có 03 chi bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên và 01 chi bộ sinh viên) với 44 đảng viên (35 đảng viên chính thức và 09 đảng viên dự bị).

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, Đảng bộ và các Chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, việc chấp hành Nghị quyết, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, từ đó giúp cho tổ chức Đảng và từng đảng viên phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, cộng đồng như chăm lo tết, xây tặng nhà thương cho hộ nghèo; miễn, giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách; miễn học phí cho sinh viên là con của người Việt Nam định cư ở Campuchia; cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi; hỗ trợ vốn cho học sinh sinh viên, cán bộ giảng viên thông qua chương trình ươm trồng doanh nghiệp; tham gia tổ chức các chương trình chung vui với thiếu nhi nghèo, thiếu nhi khuyết tật; tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch môi trường xanh... từ đó tạo sự lan tỏa về niềm tin và thể hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với cộng đồng.

Hiện nay, đất nước trong quá trình thực hiện Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, Nhà trường có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục về chất lượng đào tạo khẳng định thương hiệu và vị thế của Nhà trường trong mối liên hệ với sự vận động, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Điều này đòi hỏi Đảng bộ và Nhà trường phải phát huy hơn nữa năng lực, vai trò, hiệu quả lãnh đạo, nhạy bén trong tư duy khoa học, nhanh chóng đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức đào tạo cho phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước và thế giới; đồng thời quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, giữ vững truyền thống, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, để giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An trở thành một Trường đại học lớn trong khu vực và cả nước góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, khu vục Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.