Chuẩn Đầu Ra Các Ngành, Hệ Đào Tạo

 

I. Hệ chính quy.

1. Chuẩn đầu ra của Ngành Tiếng Anh.

     a. Hệ Đại học

     b. Hệ Cao đẳng

2. Chuẩn đầu ra của Ngành Khoa học máy tính

     a. Hệ Đại học:

          - Công nghệ phần mềm

          - Hệ thống thông tin

          - Mạng máy tính và truyền thông

     b. Hệ Cao đẳng

     c. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

3. Chuẩn đầu ra của Ngành Kế toán

     a. Hệ Đại học

     b. Hệ Cao đẳng

     c. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

4. Chuẩn đầu ra của Ngành Quản trị Kinh doanh

     a. Hệ Đại học

     b. Hệ Cao đẳng

5. Chuẩn đầu ra của Ngành Tài chính Ngân hàng

     a. Hệ Đại học

     b. Hệ Cao đẳng

6. Chuẩn đầu ra của Ngành Xây dựng

     a. Hệ Đại học

     b. Hệ Cao đẳng

     c. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

7. Chuẩn đầu ra hệ Trung cấp chuyên nghiệp Ngành du lịch.

     - Du lịch

II. Chuẩn đầu ra của Hệ vừa làm vừa học

     -  Kế toán hệ VLVH

     - Quản trị kinh doanh hệ VLVH

     - Tài chính Ngân hành hệ VLVH

     - Xây dựng hệ VLVH