Khảo sát

Sinh viên

STT

TÊN KHẢO SÁT

1

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN LONG AN

2

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN BẠN ĐỌC THƯ VIỆN

3

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP(Khảo sát qua sinh viên tốt nghiệp các năm)

4

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ HỖ TRỢ

5

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA NGƯỜI HỌC

6

PHIẾU KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT

7

KHẢO SÁT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

8

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cán bộ, giảng viên, chuyên viên

STT

TÊN KHẢO SÁT

1

PHIẾU KHẢO SÁT TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2013- 2018 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

2

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ CHO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

3

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ- GIẢNG VIÊN- NHÂN VIÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG ANNĂM HỌC 2016- 2017

4

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ- GIẢNG VIÊN- NHÂN VIÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG ANNĂM HỌC 2017- 2018

5

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

6

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA NGƯỜI DẠY

7

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

8

PHIẾU KHẢO SÁT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, QUY TRÌNH, QUY HOẠCH VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

9

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA GIẢNG VIÊN

Doanh nghiệp

STT

TÊN KHẢO SÁT

1

PHIẾU KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI CUỐI GIAI ĐOẠN 2013- 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

2

PHIẾU KHẢO SÁT TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2019- 2023 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

3

PHIẾU KHẢO SÁT TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN GIAI ĐOẠN 2007- 2012 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

4

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục trường học DLA)