I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ

1. Chức năng của Tổ IT & Thiết bị

 • Tham mưu và giúp nhà trường thực hiện chức năng: Quản lý, sử dụng, sửa chữa, mua sắm, bảo quản có hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu, cùng các hoạt động khác của trường.
 • Xây dựng kế hoạch hàng quý, năm về xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên để trình Hiệu trưởng quyết định. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán để xác định nguồn vốn đầu tư.

2. Nhiệm vụ của Tổ IT & Thiết bị

 • Tiến hành mua sắm tài sản theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán để xác định tài sản trước khi trình Hiệu trưởng quyết định; đối với những tài sản có giá trị thấp Hiệu trưởng ủy quyền cho Tổ Trưởng quyết định ( có văn bản riêng );
 • Thực hiện sửa chữa lớn tài sản cố định, sửa chữa thường xuyên theo quy chế xây dựng và quyết định của Hiệu trưởng;
 • Tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng tài sản theo định kỳ. Hàng năm phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán để kiểm kê tài sản. Lập danh mục tài sản không cần dùng, những tài sản đến hạn thanh lý để trình Hiệu trưởng quyết định;
 • Tiến hành bảo dưỡng và bảo trì tài sản theo định kỳ;

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH

1. Tổ tưởng:

a. Trách nhiệm

 • Tổ chức quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Phó Hiệu trưởng Nhà trường về mọi hoạt động của Tổ.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường.
 • Tham mưu cho Ban giám hiệu (BGH) về các nội dung, chương trình, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, TSCĐ, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chúc năng nhiệm vụ của phòng.
 • Tổ chức tốt các hoạt động mua sắm, sửa chữa đảm và xây dựng đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
 • Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho CB - VC của Tổ. Xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh, văn minh và an toàn.
 • Trực tiếp quản lý công tác tổ chức xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn và mua sắm tài sản.

b. Quyền hạn

 • Quyết định những vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của Tổ.
 • Ký các văn bản thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Tổ.
 • Quyết định về kế hoạch, chương trình công tác và các hoạt động khác của phòng theo sự phân công của BGH.
 • Phân công, bố trí cán bộ thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch của Tổ và theo yêu cầu của BGH.

c. Tiêu chuẩn chức danh

 • Bằng cấp: Đại học
 • Có khả năng, kinh nghiệm tổ chức, điều hành phòng.
 • Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành và báo cáo công việc được giao.
 • Là trung tâm đoàn kết, được quần chúng tín nhiệm.

2. Tổ phó

a. Trách nhiệm

 • Trực tiếp phụ trách các cơ sở của trường, quán xuyến toàn bộ các nhiệm vụ của phòng tại khu vực mình phụ trách.
 • Trực tiếp kiểm tra, lập kế hoạch và theo dõi sửa chữa nhỏ: điện, nước, nhà cửa, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị và quản lý tài sản của trường.
 • Chịu trách nhiệm trước Tổ Trưởng về các hoạt động được phân công phụ trách.

b. Quyền hạn

 • Thay mặt Tổ trưởng giải quyết các công việc của phòng khi Tổ trưởng vắng mặt hoặc được Tổ trưởng phân công.
 • Phân công cán bộ, viên chức mình phụ trách thực hiện các nhiệm vụ do phòng phân công.
 • Đề xuất những giải pháp hoặc kiến nghị với Nhà trường nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

c. Tiêu chuẩn chức danh

 • Bằng cấp: Cao Đẳng
 • Có khả năng, kinh nghiệm tổ chức, điều hành phòng.
 • Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành và báo cáo công việc được giao.
 • Là trung tâm đoàn kết, được quần chúng tín nhiệm.

3. Kỹ thuật viên

a. Trách nhiệm

 • Thực hiện các nhiệm vụ do Phòng phân công.
 • Theo dõi tài sản cố định, tiếp liệu và thuê mướn tài sản.
 • Lập và quản lý các giấy tờ liên quan đến công việc của phòng.

b. Quyền hạn

 • Chủ động thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ được phân công.
 • Giải quyết các công việc do mình phụ trách.
 • Được quyền kiến nghị với lãnh đạo phòng, trường nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc đối với phần việc được phân công.

c. Tiêu chuẩn chức danh

 • Bằng cấp: Trung cấp trở lên
 • Có kinh nghiệm trong công tác mình phụ trách.
 • Khả năng điều hành quản lý
 • Có khả năng tổ chức quản lý, điều hành và báo cáo công việc được giao.
 • Là trung tâm đoàn kết, được quần chúng tín nhiệm.