1. Chức năng

 • Phòng Tổ chức-Hành chính (TC-HC) có chức năng giúp Hiệu trưởng điều hành công việc của Trường, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính và quản trị trường học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Ban hành các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Khoa theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của các Phòng, Khoa, báo cáo Lãnh đạo Trường để có ý kiến chỉ đạo; thông báo lịch họp của Ban lãnh đạo.
 • Tổng hơp tình hình hoạt động của các Phòng, Khoa, báo cáo định kỳ với Lãnh đạo Trường.
 • Quản lý công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; chịu trách nhiệm về thể thức, tính hợp pháp, tính thống nhất đối với các văn bản do Trường ban hành; trình Lãnh đạo Trường ký các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng TC-HC;
 • Nhân bản các loại tài liệu theo yêu cầu của các Phòng, Khoa và các kỳ thi do Trường tổ chức.
 • Hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác với Trường.
 • Thực hiện công tác quản trị đối với nhà trường, đảm bảo sử dụng có hiệu quả và bảo quản tốt các cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc…phục vụ các hoạt động của nhà trường; chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc, công tác lễ tân, tiếp khách, hội nghị theo yêu cầu của Lãnh đạo Trường.
 • Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hành tốt việc tiết kiệm khi thực hiện nhiệm vụ; phòng chống cháy nổ, xây dựng nền nếp vệ sinh, cảnh quang môi trường và bảo vệ trật tự an toàn cơ quan.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm CB, GV, NV trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Giúp Hiệu trưởng thực hiện việc ký kết hợp đồng với cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu và giảng viên mời giảng.
 • Lập và quản lý hồ sơ CB, GV, NV, chủ trì hoạt động đánh giá và thực hiện chế độ thi đua khen thưởng đối với CB, GV, NV hàng năm; là ủy viên thường trực của Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng kỷ luật CB, GV, NV.
 • Giúp Hiệu trưởng thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội đối với CB, GV, NV cơ hữu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Ngoài những nhiệm vụ trên, Phòng TC-HC thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

3. Lề lối làm việc:

 • Các công việc của Phòng Tổ chức-Hành chính, của Trường khi chưa được công bố chính thức, các cán bộ, nhân viên của Phòng không được tự ý cung cấp thông tin với người khác.
 • Khi các cơ quan, cá nhân đến liên hệ công tác với nhà trường mà nội dung không thuộc về trách nhiệm của Phòng TC-HC, phải kịp thời báo cáo với Lãnh đạo Trường để xin ý kiến. Chỉ được phép làm việc và cung cấp thông tin sau khi có ý kiến đồng ý của Lãnh đạo Trường.
 • Cán bộ, nhân viên làm việc với trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, thái độ hòa nhã, lịch sự trong giao tiếp, thân thiện, hợp tác giúp nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nơi làm việc phải ngăn nắp, sạch đẹp.
 • Cùng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ vì sự phát triển của nhà trường; giữ gìn uy tín, danh dự của nhà trường mọi lúc, mọi nơi.
 • Nhiệm vụ cụ thể của các cán bộ, nhân viên Phòng TC-HC do Trưởng phòng phân công.
 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề phát sinh ngoài quyền hạn phải báo cáo xin ý kiến Hiệu trưởng.
 • Hàng tháng họp phòng vào ngày thứ bảy cuối tháng để đánh giá kết quả công việc trong tháng và đề xuất công việc tháng tới; phổ biến các thông tin cần thiết; chia sẻ, giúp nhau về nghiệp vụ để giải quyết những khó khăn trong công việc.
 • CB, NV của Phòng TC-HC khi đi công tác they yêu cầu của các Phòng, Khoa phải báo cáo với Trưởng phòng. (hoặc Phó TP).

4. Tổ chức thực hiện

 • Trưởng phòng có trách nhiệm triển khai Quy định này cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Phòng để biết.
 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc được quy định, Trưởng phòng triển khai tổ chức thực hiện và hàng tháng báo cáo với Lãnh đạo Trường.
 • Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu thấy cần thiết thay đổi, điều chỉnh, bổ sung; Trưởng phòng đề nghị và Hiệu trưởng quyết định.