I.GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KT-TV

CHỨC NĂNG PHÒNG KẾ TOÁN :

Phòng kế toán tài vụ là đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám Hiệu tổ chức quản lý công tác tài chánh kế toán của Trường.

Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán …

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ kế toán qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác quản lý, sử dụng vốn.

Phân tích, đánh giá tài chính của các dự án, các khoản thu chi trước khi trình lãnh đạo quyết định.

Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong Trường.

Đảm bảo nguồn vốn cho các mặt hoạt động của Trường.

Thu học phí đúng thời hạn.

Giữ bí mật về số liệu kế toán - tài chính của Trường.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong quá trình đề xuất các chế độ thi đua khen thưởng, kỷ luật và nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân viên của Trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác Tài chính

Quản lý hoạt động tài chính trong toàn Trường.

Tham mưu cho Lãnh đạo quản lý tài chính đúng quy định pháp luật.

Lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm đồng thời định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo về tình hình tài chính của Trường.

Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt.

Thường xuyên thu thập, xử lý các thông tin về tài chính, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo tình hình tài chính của Trường.

Lưu giữ tài liệu chứng từ kế toán theo quy định của nhà nước.

2. Công tác Kế toán

Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của Trường, phù hợp với quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của Trường.

Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của Trường, phù hợp với quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của Trường.

Phổ biến, hướng dẫn các Phòng chuyên môn thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Phối hợp với các Phòng, Khoa để tính thù lao giảng viên kip thời gian quy định.

Thực hiện thủ tục mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản theo đúng quy định của Nhà Nước và Trường. Phân tích các thông tin kế toán theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Quản lý tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, hạch toán theo chế độ hiện hành.

Tiến hành các thủ tục, thanh quyết toán các loai thuế với cơ quan thuế.

Theo dõi, lập kế hoạch và thu hồi học phí của Sinh viên đầy đủ, nhanh chóng bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Trường.

Lập và nộp các báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.