1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về các công việc liên quan đến công tác đào tạo hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2

Tổ chức thực hiện đào tạo hệ đại học, cao đẳng chính quy, từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2

Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên học sinh

2. Nhiệm vụ

2.1 Xây dựng chương trình và kế họach đào tạo :

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, nghiên cứu nhu cầu xã hội để đề xuất các ngành, chuyên ngành đào tạo mới để trình Hội đồng khoa học trường xem xét và Hiệu trưởng quyết định.
 • Xây dựng chỉ tiêu đào tạo của các hệ đào tạo để trình Hội đồng khoa học trường và Hiệu trưởng xem xét và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt chỉ tiêu
 • Xây dựng, bổ sung và điều chỉnh các chương trình đào tạo của các ngành cho hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo từng năm học và học kỳ cho các ngành đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch tạo quan hệ tốt với các doanh nghiệp, tìm học bổng, thực tập và cơ hội nghề nghiệp sau này cho sinh viên học sinh tốt nghiệp

2.2 Tổ chức thực hiện qúa trình đào tạo :

 • Tham mưu Hội đồng tuyển sinh trong việc thực hiện công tác tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2 bao gồm thủ tục xin chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, thông báo tuyển sinh, nhận hồ sơ dự thi và tiến hành các quy định về công tác thi tuyển và xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng năm.
 • Chịu trách nhiệm quản lý công tác quan hệ tốt với các doanh nghiệp, tìm học bổng, thực tập và cơ hội nghề nghiệp sau này cho sinh viên học sinh tốt nghiệp
 • Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy theo tuần, học kỳ và năm học bao gồm thông báo các học phần giảng dạy trong học kỳ, nhận đăng ký trả nợ học phần của sinh viên viên, thông báo các lớp tổ chức chính thức và tổ chức triển khai các lớp học trong học kỳ.
 • Quản lý và bố trí giảng đường cho toàn trường.
 • Quản lý thi và kiểm tra theo quy chế đào tạo.
 • Quản lý công tác học vụ bao gồm việc xét tạm dừng, thôi học, xét tốt nghiệp, xét học bổng trong trường, học bổng ngoài trường, xét khen thưởng năm học.
 • Quản lý toàn bộ điểm thi của hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2
 • Quản lý hồ sơ sinh viên và thực hiện việc cấp các giấy tờ liên quan đến sinh viên như bảng điểm học kỳ, năm học, giấy chứng nhận sinh viên, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
 • Quản lý công tác cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2 bao gồm việc lập tờ trình xét tốt nghiệp, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ra quyết định công nhận tốt nghiệp, liên hệ mua phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, in ấn bằng tốt nghiệp và đề xuất phương án tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp.

Trưởng Phòng :

a. Trách nhiệm

Tổ chức quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về mọi hoạt động của Phòng.

Là thành viên các Hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, xét học bổng, trợ cấp, xét lên lớp, dừng học, thôi học đối với sinh viên các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường.

Tham mưu cho Ban giám hiệu (BGH) về các nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2.

Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho CB – VC của Phòng. Xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh, văn minh và an toàn.

Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý điểm, quản lý bằng tốt nghiệp, thống kê, văn thư và công nghệ thông tin của Phòng.

Tham gia giảng dạy các lớp theo quy chế giảng viên kiêm nhiệm.

b. Quyền hạn

Quyết định những vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của Phòng.

Ký các giấy tờ liên quan đến sinh viên đã được Ban giám Hiệu ủy nhiệm.

Quyết định về kế hoạch, chương trình hành động để đảm bảo hòan thành nhiệm vụ của Phòng do Ban Giám Hiệu giao.

Phân công, bố trí cán bộ thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch của Phòng và theo yêu cầu của BGH.

Phó Trưởng phòng : Phụ trách quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên học sinh

a. Trách nhiệm

 • Tham mưu Trưởng Phòng, Ban giám hiệu công tác quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ inh viên học sinh
 • Thực hiện chức năng nhiệm vụ mãn quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên học sinh
 • Lên kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch
 • Phối hợp các Khoa, Phòng, Ban cùng thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Phòng và các công việc khác do Trưởng Phòng, Ban Giám hiệu yêu cầu

b. Quyền hạn

Quyết định những vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của Phó Phòng phụ trách quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên học sinh.

Ký các giấy tờ liên quan đến sinh viên đã được Ban giám Hiệu ủy nhiệm.

Quyết định về kế hoạch, chương trình hành động để đảm bảo hòan thành nhiệm vụ của Phó Phòng phụ trách quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên do Ban Giám Hiệu giao.

Nhân viên 1 : Tuyển sinh

a. Trách nhiệm

 • Kế hoạch tư vấn tuyển sinh
 • Kế hoạch tuyển sinh
 • Kế hoạch marketing tuyển sinh
 • Tập huấn tuyển sinh
 • Nhận và phân loại hồ sơ xét tuyển
 • Nhập liệu và xét tuyển, in biên giấy báo trúng tuyển, biên bản trúng tuyển…
 • Danh sách nhập học phân lớp
 • Báo cáo tuyển sinh và Báo cáo theo yêu cầu Bộ GD và ĐT
 • Bổ túc hoàn chỉnh hồ sơ sinh viên học sinh nhập học
 • Nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng giao

b. Quyền hạn

 • Chủ động thực hiện các công việc do Phòng giao cho.

Giải quyết các công việc được Phòng phân công phụ trách theo quy định, quy chế.

Được quyền kiến nghị và đề xuất với Phòng nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc đối với phần việc được phân công.

Nhân viên 2 : Tốt nghiệp

a. Trách nhiệm

 • Hoàn chỉnh hồ sơ tốt nghiệp
 • Bảng điểm tổng họp để xét tốt nghiệp
 • Cấp phát và quản lý chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng
 • Cấp phát và quản lý văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
 • Cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 • Mua phôi bằng chứng chỉ và bằng tốt nghiệp từ Bộ GD và ĐT
 • Nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng giao

b. Quyền hạn

 • Chủ động thực hiện các công việc do Phòng giao cho.

Giải quyết các công việc được Phòng phân công phụ trách theo quy định, quy chế.

Được quyền kiến nghị và đề xuất với Phòng nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc đối với phần việc được phân công.

Nhân viên 4 : Chương trình đào tạo

a. Trách nhiệm

 • Theo dõi và cập nhật chương trình đào tạo chính quy và không chính quy
 • Theo dõi và xây dựng chương trình đào tạo từ xa, liên thông, vừa học vừa làm
 • Theo dõi phân kỳ chương trình đào tạo
 • Theo dõi tiến độ thực hiện chương trình đào tạo
 • Theo dõi và cập nhật đề cương môn học các ngành, hệ đào tạo
 • Theo dõi và mời giảng các môn học văn hóa
 • Xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo
 • Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên
 • Theo dõi và đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên
 • Đề xuất và tham mưu việc xây dựng tổ bộ môn và theo dõi thực hiện
 • Nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng giao

b. Quyền hạn

 • Chủ động thực hiện các công việc do Phòng giao cho.

Giải quyết các công việc được Phòng phân công phụ trách theo quy định, quy chế.

Được quyền kiến nghị và đề xuất với Phòng nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc đối với phần việc được phân công.

Nhân viên 5 : Quản lý điểm

a. Trách nhiệm

 • Tổ chức in bảng điểm và nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ, thi tốt nghiệp
 • Xây dựng và theo dõi cập nhật quy định về tỷ trọng điểm môn học
 • Kiểm tra xử lý đúng quy định về điểm
 • Cấp phát bảng điểm cho học sinh sinh viên có yêu cầu
 • Theo dõi và xử lý học tập theo quy định, xếp loại học tập
 • Theo dõi đăng ký trả nợ học phần và cung cấp danh sách, bảng điểm
 • Cung cấp dữ liệu để cấp chứng nhận, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, khen thưởng học kỳ, năm học, khóa học
 • Theo dõi giảng dạy và phân bổ phòng học hàng ngày
 • Theo dõi và bố trí đưa đón giảng viên
 • Nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng giao

b. Quyền hạn

 • Chủ động thực hiện các công việc do Phòng giao cho.

Giải quyết các công việc được Phòng phân công phụ trách theo quy định, quy chế.

Được quyền kiến nghị và đề xuất với Phòng nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc đối với phần việc được phân công.