DLA cam kết thiết lập những tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu góp phần nâng cao giá trị giáo dục nói chung và nâng cao trình độ dân trí của người dân. Là sinh viên DLA, bạn cũng sẽ cùng DLA đóng góp sức của mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Các hoạt động vì cộng đồng

DLA trong cộng đồng - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

DLA cam kết thiết lập những tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu góp phần nâng cao giá trị giáo dục nói chung và nâng cao trình độ dân trí của người dân. Là sinh viên DLA, bạn cũng sẽ cùng DLA đóng góp sức của mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Các hoạt động vì cộng đồng