data
TS. LÊ ĐÌNH VIÊN
Chủ tịch
data
TS. LÊ THỊ KIM YẾN
Phó chủ tịch
data
PGS.TS. LÊ ĐÌNH TUẤN
Phó chủ tịch
data
TS. TRƯƠNG ANH TUẤN
Phó chủ tịch
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
data
TS. LÊ ĐÌNH VIÊN
Chủ tịch
data
TS. LÊ THỊ KIM YẾN
Phó chủ tịch
data
PGS.TS. LÊ ĐÌNH TUẤN
Phó chủ tịch
data
TS. TRƯƠNG ANH TUẤN
Phó chủ tịch
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data